top of page

Klachtenregeling: eerst intern samen tot een oplossing proberen te komen

1) Voortraject

Als een ouder een klacht heeft gaan wij, kinderopvang onder de Pannen, ervan uit dat deze zo spoedig mogelijk met de betrokkene(n) besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel de pedagogisch medewerker op de groep. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met de leidinggevende. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan de ouder een klacht indienen.

2) Indienen klacht

Een klacht moet schriftelijk ingediend worden. De klacht hoort binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus een duidelijke omschrijving van de klacht.

Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.

3) Behandeling klacht

De eigenaar draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht, bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder en houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht. Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld. Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren. De eigenaar bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de eigenaar de klager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld. De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht inclusief concrete termijn waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

4) Externe klachten afhandeling

Als de interne klachtenafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst,  dan heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het klachtenloket kinderopvang of de Geschillencommissie. Zie kader hieronder voor extra informatie.

Onze klachtenregeling staat ook genoemd in het beleidsplan van Kinderopvang Onder de Pannen. We bespreken dit graag persoonlijk tijdens het intakegesprek. 

Heb je een klacht?  Ben je ergens niet tevreden over? Vertel het ons! We willen het graag horen en samen met jou proberen om tot een goede oplossing te komen.

Onze klachtenregeling staat ook in het beleidsplan van Kinderopvang Onder de Pannen. We bespreken dit graag persoonlijk tijdens het intakegesprek. 

Externe klachtenprocedure: voor als we er intern samen niet uitkomen

Ben je niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kun je jouw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal de klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen.  

Je kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.  Jouw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt jouw geschil en je ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vind je op: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.


bottom of page